Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
ZAGADNIENIA MATURALNE

 ZAGADNIENIA MATURALNE NA EGZAMIN USTNY
Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 .

I. LITERATURA

1. Różne źródła tragizmu bohaterów wybranych utworów literackich . Omów na wybranych przykładach .
2. Literackie portrety matek. Omów i porównaj je odwołując się do wybranych przykładów.
3. Motyw wędrówki w literaturze. Przedstaw różne jego wersje w wybranych utworach.
4. Echa prometejskiego buntu w literaturze . Omów na wybranych przykładach .
5. Między rycerzem a świętym , miłością a śmiercią – problem literatury różnych epok . Zaprezentuj na wybranych przykładach.
6. Zanalizuj twórczość wybranego poety , pisarza lub dramaturga – rozważ jego postawę wobec życia , świata i Boga .
7. Symbolika stroju – omów, analizując wybrane dzieła literackie.
8. Różne obrazy i rola sił nadprzyrodzonych w literaturze . Omów problem na wybranych przykładach .
9. Żartem, serio, ironicznie. Różne sposoby mówienia o wadach Polaków. Rozważ na wybranych przykładach.
10. Różne kanony kobiecej urody – przedstaw na wybranych przykładach.
11. Młodzi gniewni wśród twórców i bohaterów literackich. Zaprezentuj swoje przemyślenia na temat przyczyn i sensu ich buntu i ofiary.
13. Człowiek wobec przejawów zła. Omów na wybranych przykładach.
14. Motyw miłości utraconej lub szczęśliwej . Omów na wybranych przykładach utworów literackich.
15. Przemiana wewnętrzna jako istotny element w kreacji bohatera literackiego.
Omawiając problem , odwołaj się do wybranych przykładów .
16.Sielankowy i satyryczny obraz wsi. Porównaj różne sposoby prezentacji
tematu w literaturze różnych epok.
17. Motyw winy i kary. Przedstaw różne sposoby jego funkcjonowania
w literaturze różnych epok.
18. Rola literatury w kształtowaniu mojego świata wartości. Omów na wybranych przykładach.
19. Bohaterowie w poszukiwaniu celu i sensu życia. Omów na wybranych przykładach.
20. Jakim jesteśmy narodem? Sąd o Polakach w literaturze wybranych epok.
21. Dylematy człowieka poszukującego swego miejsca i wartości. Omów na wybranych przykładach .
22. Wykorzystując znane Ci utwory wojny i okupacji, przedstaw swoje refleksje na temat postaw człowieka w sytuacji zagrożenia.
23. Zjawy, duchy, sny w literaturze. Zbadaj ich funkcje w wybranych utworach.
24. Różne ujęcia anioła w literaturze – przedstaw na wybranych przykładach.
25. Konflikty etyczne bohatera w „masce”. Rozważ temat na wybranych przykładach.
26. Koncepcja mężczyzny i męskości w kulturze różnych epok – omów na przykładach literackich.
27. Wielkie przyjaźnie w literaturze – przedstaw na przykładzie wybranych utworów.
28. Motyw miłości, przemijania i śmierci w utworach wybranego poety.
29. „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza jako wielkie dzieło narodowe.
30. Literatura jako wyraz przeżyć pokolenia. Rozważ, wybierając jedno pokolenie.
31. Arkadie i utopie. Literackie krainy szczęścia w utworach różnych epok.
Omów sposoby ich kreowania, funkcje i znaczenie.
32. Literackie rozmowy z Bogiem. Omów na wybranych przykładach.
33. Różne oblicza szatana w literaturze polskiej – przedstaw odwołując się do wybranych utworów.
34. Motto, cytat, scena, tytuł jako klucze do interpretacji dzieła literackiego. Omów na wybranych przykładach.
35. Motywy biblijne jako temat literatury – na wybranych przykładach.
36. Obłąkani i szaleni jako bohaterowie utworów literackich. Przedstaw różne kreacje.
37. Przedstaw funkcjonowanie motywu wesela w tekstach literackich różnych epok.
38. Samotność jako konsekwencja ludzkiej niedoskonałości – przedstaw problem odnosząc się do sytuacji wybranych bohaterów literackich.
39. Brak wzajemnego zrozumienia i jego przyczyny jako zjawisko często obecne w literaturze XX wieku – omów na wybranych przykładach.
40. Ambitne, potulne, mściwe – przedstaw literackie wizerunki żon, nakreślone w utworach literatury polskiej i obcej.
41. Od św. Aleksego do Ziembiewiczów – oceń małżeństwa literackie, odwołując się do przykładów literatury polskiej i obcej.
42. Wrażliwość sumienia w literaturze różnych epok – omów temat odnosząc się do wybranych przykładów.
43. Stosunek do zła sprawdzianem człowieczeństwa. Rozwiń temat, posługując się wybranymi utworami literackimi.
44. Przedstaw swoje refleksje o istocie wolności, czerpiąc przykłady z wybranych utworów literackich.
45. Literatura lekcją patriotyzmu – omów temat na wybranych przykładach z literatury polskiej.
46. Czym jest bohaterstwo? Przedstaw swoje rozważania na podstawie wybranych przykładów literackich.
47. Prawdy o człowieku, ważne dla współczesnego czytelnika – omów temat na przykładzie wybranych tekstów literackich.
48. Życie jako ulotna chwila, będąca źródłem cierpień. Do jakich refleksji na ten temat skłoniła Cię literatura wybranych utworów literackich?
49. Człowiek wobec śmierci – omów postawę wybranych bohaterów literackich, których dotyczy problem akceptacji lub buntu wobec śmierci.
50. Wieś jako miejsce konfliktów społecznych i jako ratunek przed chaosem miast – przedstaw problem odwołując się do wybranych utworów literackich.
51. Kim jest poeta? Rozważ problem na podstawie wybranych utworów poetyckich różnych epok.
52. Poezja jako wzór wartości, „pieśń walki” czy obraz wielkich przeżyć i uczuć? Przedstaw swoje refleksje na ten temat, dając za przykład twórczość wybranego poety XX wieku.
53. Literatura jako źródło odpowiedzi na najtrudniejsze życiowe pytania. Przedstaw swoje refleksje na ten temat.
54. Przedstaw swoje rozważania o kodeksie moralnym człowieka XX wieku na podstawie wybranych utworów literatury polskiej i obcej.
55. System totalitarny jako siła niszcząca prawdę i dobro moralne – omów temat bazując na przykładach z literatury polskiej i obcej.
56. Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Omów problem na podstawie wybranych utworów literatury polskiej i obcej


II. KORESPONDENCJA SZTUK


1. Przyroda jako główny temat i tło w literaturze i sztuce romantyzmu. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury epoki.
2. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie, filmie. Przedstaw i porównaj sposoby prezentacji.
3. Motyw śmierci w literaturze, malarstwie i/lub muzyce. Omów na wybranych przykładach.
4. Adaptacje filmowe słynnych powieści i ich ocena z perspektywy młodego widza.
5. Wielkie obrazy Warszawy w wybranych utworach literackich i malarstwie. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
6. Światy baśniowe w literaturze, malarstwie lub filmie. Omów ich rolę, odwołując się do wybranych przykładów.
7. Bohater literacki a jego kreacja filmowa. Dokonaj porównania, uwzględniając środki wyrazu typowe dla literatury i filmu.
8. Fascynacje tatrzańskie w literaturze i sztuce Młodej Polski. Rozwiń temat wykorzystując wybrane przykłady.
9. Świat orientalny jako źródło inspiracji artystów. Rozwiń temat odwołując się do przykładów z literatury i dzieł plastycznych.
10. Literatura i film grozy. Dokonaj porównania, wykorzystując wybrane przykłady.
11. Polskie obrzędy ludowe jako inspiracja artystyczna. Omów na wybranych przykładach literatury i sztuki.
12. Powieści polskich pozytywistów i ich adaptacje filmowe. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów.
13. Artystyczne inspiracje krajobrazu wiejskiego w literaturze i malarstwie. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
14. Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztukach plastycznych XX wieku. Przedstaw je w oparciu o analizę wybranych dzieł.
15. Mity greckie jako źródło inspiracji artystów epoki renesansu. Przedstaw zagadnienie na wybranych przekładach literackich i plastycznych.
16. Różne sposoby wykorzystywania motywu tańca. Omów problem odwołując się do przykładów z literatury i sztuki plastycznej.

III. JĘZYK

1. Językowe środki perswazji w reklamie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach prasowych tekstów reklamowych.
2. Błędy językowe, które zauważasz w swoim środowisku. Omów przyczyny oraz mechanizmy ich powstawania.
3. Wyrazy nacechowane emocjonalnie w mediach. Oceń zasadność ich użycia w wypowiedziach osób publicznych.
4. Szkoła, dom, rozrywka w gwarze uczniowskiej. Zjawiska słowotwórcze i dowcip językowy. Omów na wybranych przykładach.
5. Przysłowia, sentencje, maksymy, aforyzmy. Dokonaj ich analizy językowej i omów ich funkcje w wybranych utworach literackich.
6. Na czym polega specyfika czasopism dla dzieci i młodzieży na tle ogólnej odmiany języka polskiego.
7. Opisz formę językową nazw wybranych sklepów, kawiarni, firm. Oceń je pod względem poprawności i walorów stylistycznych. Określ jakie tendencje przejawiają się obecnie w tej dziedzinie nazewnictwa.
8. Scharakteryzuj na wybranych przykładach słownictwo internetowe. 
Oceń jego poprawność w kontekście kultury języka.
9. Język twoich rówieśników – scharakteryzuj na podstawie zgromadzonego materiału językowego.
10. Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę mówioną. Omów na wybranych przykładach.
11. W kręgu onomastyki – najpopularniejsze imiona ostatnich lat, źródła popularności
znaczenia imion.
12. Język w domu, pracy i szkole – czy to ten sam język polski? Zanalizuj przykłady odmian współczesnej polszczyzny.
13. Wypowiedzi polityków. Na podstawie zebranego materiału dokonaj klasyfikacji najczęściej pojawiających się błędów językowych.

Szukaj Schowaj