Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
TERMINY DLA MATURZYSTÓW

 

Egzamin maturalny
Termin
Zadanie
Podstawa prawna
Komentarz
do
10.09.2011
Zapoznanie uczniów z listą tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych oraz procedurami egzaminacyjnymi.
 
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu
maturalnego w r. szk. 2010/2011
do
30.09.2011
Zgłoszenie do OKE szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin maturalny
§ 53a
Nowelizacja rozporządzenia z 20.08.2010 r. nakazuje dokonać stosownego zgłoszenia do 1 września roku szk., w którym odbywa się egzamin. Termin ten został wydłużony w bieżącym r. szk. do 30.09. (§4 nowelizacji z 20.08.2010)
do 30.09.2011
Zebranie od uczniów /absolwentów wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i formy egzaminu.
Potwierdzenie odbioru deklaracji, sporządzenie ich kopii i przekazanie potwierdzonych kopii zdającym
§ 63 ust. 2
Absolwenci z lat poprzednich nie są zobowiązani do złożenia deklaracji wstępnej. Ostateczny termin złożenia wniosku o dostosowanie warunków egzaminu mija 7.02.2011 r.
Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej powinna być wydana nie wcześniej niż cztery lata przed terminem egzaminu i nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny, tj. nie wcześniej niż 4 maja 2007 r. i nie później niż 30 września 2010 r.
do 30.09.2011
Poinformowanie uczniów przedostatnich klas o zasadach zgłaszania własnych tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 
§ 69 ust. 2
Uczeń ma prawo zgłosić swój temat w terminie ustalonym w wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu (nie później niż do 31 stycznia roku poprzedzającego r. szk., w którym zamierza przystąpić do egzaminu). Patrz także: Procedury
- Część I.B
do 7.02.2012
Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu. Potwierdzenie odbioru deklaracji, sporządzenie ich kopii i przekazanie potwierdzonych kopii zdającym
§ 63
ust. 2 i 3
§ 59 ust. 4
Jeśli uczeń, absolwent nie złożył deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się z dniem 8 lutego 2011 r. deklaracją ostateczną
do 6.04.2012
Przyjęcie od zdających wykazu bibliografii wykorzystanej do przygotowania prezentacji z języka polskiego i języka mniejszości narodowej
§ 73 ust. 5
Po tym terminie bibliografii nie przyjmuje się.
Procedury
- Część I.F pkt 2 i Część II.A pkt 31
do 10.04.2012
Przyjęcie od zespołu nauczycieli języka polskiego, języka mniejszości narodowej listy tematów do części ustnej egzaminu na sesję egzaminacyjną 2012
§ 69 ust. 1
§ 70
Dyrektor OKE może do 10 czerwca 2011 r. wystąpić o przedstawienie list tematów do akceptacji - § 70 ust. 1
Procedury
- Część II.A pkt 66-69
do
29.04.2012
Przekazanie zdającym treści komunikatu dyrektora CKE dotyczącego materiałów i przyborów pomocniczych, z jakich mogą korzystać w czasie części pisemnej egzaminu
§ 95
Komunikat publikowany jest na stronach CKE
do 29.04.2012
Przekazanie zdającym instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu, przeszkolenie ich z zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
 
Procedury
- Część I.F-I, Część II.A, pkt 4, Część III
do 29.04.2012
Przekazanie zdającym informacji o zasadach postępowania w przypaku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych i zdrowotnych oraz w przypadku niezdania jednego egzaminu
§ 102
§ 103
Absolwenci powinni znać zasady dotyczące uzyskania zgody na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym w przypadku nieobecności na egzaminie z przyczyn zdrowotnych lub losowych i harmonogram egzaminu w terminie dodatkowym oraz warunki przystąpienia do egzaminu poprawkowego.
Procedury
- Część I.P, Q, R.
Procedury
- Część II.A, pkt 9 i 10
do 29.04.2012
Przekazanie zdającym informacji o terminie ogłoszenia wyników i odbioru świadectw
§ 106
Ogłoszenie wyników i przekazanie świadectw dojrzałości i aneksów nastąpi w dniu 30 czerwca 2011 r.
od 4.05.2012
do
25.05.2012
Przeprowadzenie egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu i nadzór nad ich przeprowadzeniem.
art. 39 ustawy
§ 64
§ 68
§ 73-§ 78
§ 102 ust. 6 i 7
Procedury
- Część II.A pkt 36-43
Wyniki egzaminów należy przekazać do OKE poprzez Panel dla Szkół  oraz w wersji drukowanej - załączniki 8, 9a, 9b Procedur
od
4.05.2012
do
24.05.2012
Odbiór i zabezpieczenie przesyłek z arkuszami egzaminacyjnymi w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego
§ 65 ust. 2 i 3
Zgodnie z harmonogramem dystrybucji Dyrektor szkoły może w swoim zastępstwie upoważnić innego członka zespołu egzaminacyjnego do odbioru materiałów egzaminacyjnych. Materiały odbierają zawsze dwie osoby.
Procedury
- Część II.A pkt 44,
upoważnienie - załącznik 15 Procedur
od 4.05.2012
do
25.05.2012
Przeprowadzenie egzaminów pisemnych i nadzór nad ich przebiegiem
art. 39 ustawy
§ 64 ust. 1
§ 82-§ 94
Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego odpowiada za organizację i przebieg egzaminu maturalnego
Procedury
- Część II.A, pkt 45-56
od
4.05.2012
do
25.05.2012
Przekazanie arkuszy egzaminacyjnych i dokumentacji egzaminacyjnej do OKE, zgodnie z instrukcją OKE w Łodzi
§ 96 ust. 2 § 108 ust. 3
Po zakończeniu egzaminów z danego przedmiotu w danym dniu należy wypełnić Protokół zbiorczy – załącznik 11 Procedur i wraz z pracami egzaminacyjnymi i dokumentacją egzaminacyjną (w tym kopią specyfikacji dostawy) przekazać do OKE.
Procedury
- Część II.A, pkt 55
od
4.05.2012 do 25.05.2012
Zebranie od absolwentów lub ich rodziców (prawnych opiekunów) udokumentowanych wniosków o dopuszczenie do egzaminu w terminie dodatkowym
§ 102 ust. 2
Udokumentowany wniosek absolwent/ rodzic składa najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z przedmiotu, do którego absolwent nie mógł przystąpić z powodów losowych lub zdrowotnych.
Procedury
- załącznik 19,
Część I.P,
Część II.A pkt 57
od
5.06.2012 do 21.06.2012
Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
§ 102 ust. 4-7
Procedury
- Część II.A, pkt 41, 58
do 7.07.2012
Odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.
§ 103
ust. 2
Procedury - załącznik 18.
do10.08.2012
Ogłoszenie na stronach internetowych OKE w Łodzi informacji o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego w terminie poprawkowym
§ 102
Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu w maju
od 21.08.2012 do 24.08.2012
Przeprowadzenie egzaminu ustnego w terminie poprawkowym
§ 103
Procedury
- Część II.A
pkt 36-40, pkt 42.
Wyniki egzaminów należy przekazać do OKE poprzez Panel dla Szkół oraz w wersji drukowanej - załączniki 8, 9a, 9b Procedur
21.08.2011
g. 9.00
Przeprowadzenie egzaminu pisemnego w terminie poprawkowym
§ 103
Procedury
- Część II.A pkt 65
13.09.2012
Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom przystępującym do egzaminu poprawkowego świadectw dojrzałości.
§ 106
Procedury
- Część II.A pkt 61
 
Szukaj Schowaj