Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SKIERNIEWICACH

§ 1. 

 1. Podstawą niniejszego wewnątrz-szkolnego systemu oceniania jest rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z 2007r.) z późniejszymi zmianami. 
 2. Treść dokumentu nie zawiera spraw, które jednoznacznie zostały uregulowane w cytowanym rozporządzeniu. 
 3. Wdrożenie wewnątrz-szkolnego systemu oceniania w CKU ma na celu:
  a) oparcie pracy edukacyjnej o podstawy programowe,
  b) dostarczenie nauczycielom informacji, w jakim stopniu zostały osiągnięte cele założone w procesie dydaktycznym,
  c) dostarczenie słuchaczom informacji o ich postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach,
  d) rozwijanie poczucia odpowiedzialności u słuchacza za osobiste postępy w edukacji szkolnej,
  e) poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
  f) stymulowanie aktywności i rozwoju słuchacza,
  g) wdrażanie słuchacza do systematycznej pracy,
  h) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
 4. Za szczególnie priorytetowe przyjmuje się:
  a) ocenianie wiedzy i umiejętności niezbędnej do zdania egzaminów maturalnych i z przygotowania zawodowego,
  b) praktyczne zastosowanie języków obcych,
  c) umiejętności komunikowania się również z wykorzystaniem form multimedialnych,
  d) umiejętność współpracy w zespole,
  e) ponoszenie konsekwencji własnych zachowań,
  f) umiejętności niezbędne do poruszania się na rynku pracy,
  g) prezentacja i obrona własnego stanowiska.

§ 2. 

 1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. 
 2. Klasyfikacja odbywa się dwa razy w roku szkolnym, a promowanie słuchaczy po każdym semestrze. 
 3. Nauczyciel na początku każdego semestru w terminie do 20 września i do końca lutego informuje słuchaczy podczas konsultacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających realizowanego programu nauczania i sposobach sprawdzania osiągnięć, w tym o formach pracy kontrolnej oraz egzaminów semestralnych.

§ 3. 

 1. Ocenianie wewnątrz-szkolne osiągnięć słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 
 2. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne słuchaczy w procesie:
  a) oceniania prac kontrolnych,
  b) rejestrowania obecności na zajęciach,
  c) badania i diagnozowania bieżącej pracy samokształceniowej wykonywanej pod kierunkiem nauczyciela zgodnie z jego zaleceniami (czytanie lektur, opracowań, podręczników i innych materiałów źródłowych i informacyjnych, przygotowanie i wygłoszenie referatu itp.),
  d) przeprowadzenia egzaminów semestralnych,

§ 4. 

 1. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ustępu 2. 
 2. W szkole policealnej semestralną ocenę klasyfikacyjną z:
  a) zajęć praktycznych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
  b) praktyk zawodowych ustala opiekun klasy na podstawie ocen wystawionych w dziennikach praktyk.

§ 5. 

 1. Oceny śródsemestralne prac kontrolnych, egzaminów semestralnych pisemnych i ustnych ustala się w stopniach według skali przyjętej w §12 ust. 1 rozporządzenie MENiS z dnia 07 września 2004. (Dz.U. nr 199/2004, poz.2046). 
 2. Ocenami pozytywnymi są stopnie: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny i dopuszczający. Oceną negatywną jest stopień niedostateczny. 
 3. Ustala się następujące kryteria stopni:
  1) stopień celujący otrzymuje słuchacz, który: 
   - posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danego semestru, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania również z zastosowaniem nowoczesnych nośników informacji.
  2) stopień bardzo dobry otrzymuje słuchacz, który:
  a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danym semestrze,
  b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
  3) stopień dobry otrzymuje słuchacz, który:
  a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danym semestrze, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,
  b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
  4) stopień dostateczny otrzymuje słuchacz, który:
  a) opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,
  b) wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.
  5) stopień dopuszczający otrzymuje słuchacz, który:
  a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, które nie przekraczają możliwości uzyskania przez słuchacza podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
  b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
  6) stopień niedostateczny otrzymuje słuchacz, który:
  a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danym semestrze, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu,
  b) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. 
 4. Nauczyciel prowadzący konsultacje z danego przedmiotu i zajęć praktycznych zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia słuchaczom zakresu wiedzy i umiejętności koniecznych, niezbędnych, podstawowych i rozszerzonych, adekwatnych do wymagań ogólnych dla uzyskania danego stopnia zgodnie z zasadą określoną w § 2. 
 5. Wszystkie oceny są jawne, a na prośbę słuchacza – uzasadniane przez nauczyciela.

§ 6. 

 1. Prace kontrolne wykonywane są przez słuchacza samodzielnie w domu lub w szkole. 
 2. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności, tematy (zadania do wykonania) oraz termin wykonania pracy kontrolnej, którą słuchacz oddaje nauczycielowi danego przedmiotu określa nauczyciel podczas konsultacji z wyprzedzeniem czterech tygodni, uwzględniając konieczność wykonania drugiej pracy przez słuchaczy, którzy z pierwszej z nich uzyskali stopień niedostateczny. Druga praca powinna być zapowiedziana z wyprzedzeniem tygodniowym. w terminie na jeden tydzień przed egzaminem semestralnym z danego przedmiotu. 
 3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje przez jeden rok.

§ 7. 

 1. W ostatnich trzech tygodniach semestru w klasach, w których zajęcia organizowane są w systemie zaocznym przeprowadza się pisemne i ustne egzaminy semestralne zgodnie z harmonogramem opracowanym przez dyrektora szkoły. Harmonogram przedkłada się nauczycielom i słuchaczom na dwa tygodnie przed rozpoczęciem pierwszego egzaminu. Ostatnie egzaminy nie mogą się odbyć później niż w ostatnim dniu semestru. Dopuszcza się ustalanie terminów egzaminów semestralnych przez nauczycieli przedmiotów, które muszą być zatwierdzone przez dyrektora Centrum. 
 2. W liceum ogólnokształcącym i uzupełniającym liceum ogólnokształcącym słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki w formie pisemnej i ustnej, natomiast z pozostałych przedmiotów tylko w formie ustnej. 
 3. W szkole policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie pisemnej i ustnej z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu w którym się kształci natomiast z pozostałych przedmiotów tylko w formie ustnej. 
 4. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele określonych przedmiotów uczący w danej klasie. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć innego nauczyciela danego przedmiotu. 
 5. Zestaw tematów egzaminu semestralnego pisemnego i ustnego z zakresu materiału nauczania obowiązującego w danym semestrze opracowuje nauczyciel uczący danego przedmiotu. Zestaw tematów egzaminów końcowych powinien obejmować zagadnienia problemowe z zakresu całego programu nauczania. 
 6. Na każdy egzamin pisemny przeznacza się 90 minut. Na egzaminie ustnym słuchacz ma prawo do przygotowania się w ciągu 15 minut. 
 7. W ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać egzaminy pisemne albo ustne co najwyżej z dwóch przedmiotów. 
 8. Pisemne prace egzaminacyjne słuchacz wykonuje wyłącznie na arkuszach opatrzonych podłużną pieczątką szkoły. 
 9. Na egzaminie pisemnym słuchacz może korzystać z materiałów źródłowych i informacyjnych określonych przez nauczyciela. 
 10. Słuchacz, który zakończył pracę oddaje ją i opuszcza salę. 
 11. Słuchacz, który z egzaminu pisemnego otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo przystąpić do egzaminu ustnego z tego przedmiotu. 
 12. Egzamin ustny polega na przedstawieniu odpowiedzi na trzy pytania problemowe (zadania do wykonania) zawarte w zestawie egzaminacyjnym otrzymanym w drodze losowania. Zmiana zestawu jest niedozwolona. Liczba zestawów egzaminacyjnych powinna być większa niż liczba zdających. 
 13. Po przeprowadzeniu egzaminu ustnego nauczyciel ustala ocenę ostateczną. Ocena ta jest oceną klasyfikacyjną, a nauczyciel wpisuje stopień do indeksu słuchacza i dziennika zajęć. 
 14. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po ustaleniu tej oceny. 
 15. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 
 16. Termin sprawdzianu o którym mowa w punkcie 13 uzgadnia się ze słuchaczem. 
 17. W skład Komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący Komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 
 18. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy Komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
 19. Ustalona przez Komisję semestralna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
 20. Ocena ustalona przez Komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
 21. Z prac Komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
  • skład Komisji, 
  • termin sprawdzianu, 
  • zadania sprawdzające, 
  • wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza. 
 22. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
 23. Przepisy zawarte w punktach 12 – 20 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez Komisję jest ostateczna. 
 24. Słuchacz może nie być klasyfikowany z jednych, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli:
  a) w terminie na jeden tydzień przed egzaminem semestralnym z danego przedmiotu nie oddał prac kontrolnych lub uzyskał oceny negatywne ze wszystkich prac kontrolnych,
  b) nie przystąpił do egzaminu pisemnego i ustnego lub jednego z nich,
  c) opuścił bez usprawiedliwienia ponad 50% przewidzianych konsultacji z danego przedmiotu.
  d) opuścił ponad 50% przewidzianych konsultacji z danego przedmiotu, które zostały usprawiedliwione 
 25. Słuchaczowi nie klasyfikowanemu z powodu o którym mowa w punkcie 24b i 24c na jego wniosek Rada Pedagogiczna może wyznaczyć egzamin klasyfikacyjny, rozpatrując każdy przypadek indywidualnie. 
 26. Słuchacz nieklasyfikowany z powodu o którym mowa w punkcie 24d, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 27. Warunkiem wyznaczenia egzaminu klasyfikacyjnego jest uzyskanie pozytywnej oceny z semestralnych prac kontrolnych. 
 28. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 
 29. Termin egzaminu uzgadnia się ze słuchaczem. 
 30. Ostateczny termin egzaminu klasyfikacyjnego nie może być wyznaczony później niż:
  a) z końcem trzeciego miesiąca trwania kolejnego semestru tj. do końca listopada lub do końca kwietnia,
  b) w wypadku semestru programowo przedostatniego liceum ogólnokształcącego oraz liceum uzupełniającego – do końca marca danego roku,
  c) w wypadku semestru programowo ostatniego liceum ogólnokształcącego oraz liceum uzupełniającego – do dnia zakończenia roku szkolnego w klasach programowo najwyższych (maturalnych), 
 31. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 
  • imię i nazwisko słuchacza, 
  • nazwę przedmiotu (zajęć), 
  • termin egzaminu, 
  • imiona i nazwiska nauczycieli, 
  • pytania egzaminacyjne 
  • wyniki egzaminu oraz otrzymane oceny.
   Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 
 32. Słuchacz, który otrzymał stopień niedostateczny z egzaminu klasyfikacyjnego lub nie zgłosił się na ten egzamin nie jest promowany na semestr programowo wyższy i ma prawo powtarzania semestru.
 33. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej lub tylko ustnej zgodnie z procedurą przyjętą dla egzaminu semestralnego z danego przedmiotu nauczania. 
 34. Słuchacz – w terminie do 15 września (poza semestrem programowo najwyższym) lub do końca lutego – może zdawać egzamin:
  a) semestralny dodatkowy – jeśli z przyczyn usprawiedliwionych nie mógł przystąpić do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, termin egzaminu ustala dyrektor szkoły;
  b) poprawkowy – jeśli w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał wynik niedostateczny z jednego obowiązkowego przedmiotu nauczania, termin egzaminu ustala dyrektor szkoły; 
 35. Egzaminy wymienione w ust. 30 przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia. Słuchacz zdaje egzamin w formie pisemnej i ustnej lub tylko ustnej zgodnie z formą egzaminu semestralnego. 
 36. Z egzaminu poprawkowego nauczyciel sporządza protokół zawierający w szczególności: 
  • imię i nazwisko słuchacza, 
  • nazwę przedmiotu (zajęć), 
  • termin egzaminu, 
  • imię i nazwisko nauczyciela, 
  • pytania egzaminacyjne 
  • wyniki egzaminu oraz otrzymane oceny
   Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza. Protokół z egzaminu poprawkowego stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.
 37. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę klasyfikacyjną co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych prac kontrolnych uzyskał oceny bardzo dobre. 
 38. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 33 jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem co najmniej bardzo dobrej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. 
 39. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu oraz zajęć, z których przystępuje on do egzaminu klasyfikacyjnego.

§ 8. 

 1. Rada Pedagogiczna zatwierdza oceny klasyfikacyjne, semestralne, oceny z egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i dodatkowych oraz podejmuje decyzję o promowaniu lub nie promowaniu słuchacza na wyższy semestr lub o ukończeniu szkoły. 
 2. Słuchacz jest promowany na wyższy semestr lub kończy szkołę jeżeli uzyskał stopnie pozytywne ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania w danym semestrze lub semestrze programowo najwyższym. 
 3. Słuchacz, który nie jest promowany na wyższy semestr przestaje być słuchaczem szkoły z dniem podjęcia uchwały o nie promowaniu słuchacza przez Radę Pedagogiczną. Słuchaczowi temu przysługuje prawo powtarzania semestru po uprzednim złożeniu podania. 
 4. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki zalicza się te przedmioty, z których uzyskał oceny pozytywne i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na zajęcia z tych przedmiotów. 
 5. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzamin eksternistyczny z programu nauczania zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie. 
 6. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 5, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego.

§ 9.

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego zostały opracowane przez zespół nauczycieli CKU i zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 02 grudnia 2008r. obowiązują od dnia 02 grudnia 2008r.

Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj