Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
X. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 46 

  1. Centrum używa pieczęci urzędowej:
    Pieczęć okrągła duża i mała z godłem państwa, w obwodzie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach. 
  2. Centrum posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład. 
  3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Centrum podaje się nazwę szkoły. Nazwa Centrum umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

§ 47 

  1. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
  2. Zasady prowadzenia przez Centrum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy

§ 48

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane przez organ uchwalający niniejszy statut.

§ 49

Znowelizowany Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Centrum w dniu 02 grudnia 2008 r. i wchodzi w życie z tą datą.

Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj