Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
C. SAMORZĄD SŁUCHACZY

§ 15 

 1. Samorząd Słuchaczy Centrum jest prawnym reprezentantem słuchaczy. 
 2. Samorząd Słuchaczy ma prawo przedstawiać dyrektorowi i jednocześnie Radzie Centrum wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących:
  a) zapoznania się z podstawą programową, programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi,
  b) prawa do organizacji życia szkolnego,
  c) prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
 3. Samorząd słuchaczy realizuje następujące zadania:
  a) współdziała z władzami szkoły w zapewnieniu słuchaczom właściwych warunków do nauki,
  b) czuwa nad stanem technicznym urządzeń szkolnych,
  c) w przypadku zaistniałych konfliktów interpersonalnych w Centrum informuje o nich dyrektora i współpracuje przy ich rozwiązywaniu,
  d) dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje. 
 4. Samorząd Słuchaczy gromadzi fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł.
  Podziału gromadzonych środków dokonuje Zarząd Samorządu Słuchaczy. Obsługę finansowo – księgową gromadzonych środków prowadzi Centrum. 
 5. Zakres działania oraz zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Samorządu Słuchaczy stanowiący załącznik nr 2 do Statutu.
Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj