Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
B. RADA PEDAGOGICZNA CENTRUM

§ 14 

 1. W Centrum działa Rada Centrum zgodnie z art. 40-43 ustawy o systemie oświaty. Rada Centrum jest organem kolegialnym Centrum powołanym do rozpatrywania spraw związanych z całokształtem statutowej działalności Centrum w ramach swoich kompetencji. 
 2. Rada Centrum jest organem opiniodawczo – doradczym oraz uchwałodawczym. 
 3. W skład Rady Centrum wchodzą nauczyciele zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład Centrum. 
 4. Przewodniczącym Rady Centrum jest dyrektor Centrum. 
 5. Zebrania plenarne Rady Centrum są organizowane zawsze przed rozpoczęciem roku szkolnego, po I semestrze, na koniec roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny Centrum oraz co najmniej 1/3 członków Rady. 
 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  a) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;
  b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy,
  c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki;
  d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;
  e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy. 
 7. Rada Centrum opiniuje:
  a) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  b) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;
  c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  d) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 8. Uchwały Rady Centrum są podejmowane zwykle większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków w głosowaniu jawnym lub tajnym. W sprawach personalnych obowiązuje głosowanie tajne. 
 9. Dyrektor Centrum może zawiesić uchwały Rady Centrum i powiadomić Kuratora Oświaty o fakcie zawieszenia, jeśli zostały one podjęte niezgodnie z prawem. 
 10. Członkowie Rady Centrum są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Centrum, które mogą naruszyć dobro osobiste nauczycieli i innych pracowników Centrum. 
 11. Szczegółowy zakres uprawnień Rady Centrum określa załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj