Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
A. DYREKTOR CENTRUM

§ 10 

 1. Na czele Centrum stoi Dyrektor.
 2. Dyrektor ma swoich zastępców:
  a) Wicedyrektora Centrum ds. Szkół dla Dorosłych.
  b) Wicedyrektora Centrum ds. Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

§ 11 

 1. Dyrektor reprezentuje na zewnątrz Centrum oraz wszystkie jego jednostki organizacyjne. 
 2. Dyrektor Centrum realizuje w stosunku do Centrum zadania określone dla dyrektora w art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3 poz.19 z 1982r.) z późniejszymi zmianami oraz art. 36 ust. 1, art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. nr 67, poz. 329 z 1996r., Dz. U. nr 106 poz.496 z 1996r.., Dz. U. nr 28 poz. 153 z 1997r.) oraz zarządzenie MEN z dnia 8.04.1997r. w sprawie zadań nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole (M.P. nr 30, poz. 284). Dyrektor organizuje i nadzoruje całokształt pracy wszystkich jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Centrum, zarządza Centrum oraz jest odpowiedzialny za jego działalność dydaktyczną, wychowawczą, administracyjno – gospodarczą i finansową. 
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Centrum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników jednostek organizacyjnych Centrum,
  b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom nie będących nauczycielami jednostek organizacyjnych Centrum,
  c) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Centrum w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych. 
 4. Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za : planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Centrum a w szczególności:
  a) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
  b) ustalenie podziału zadań i zakresu odpowiedzialności wśród kadry kierowniczej i innych pracowników Centrum oraz organizowanie, nadzorowanie i ocenianie pracy tych pracowników,
  c) utrzymywanie ścisłych kontaktów z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Centrum oraz Powiatowym Urzędem Pracy, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi, które kierują zadania do wykonania przez Centrum i współpracują z Centrum,
  d) współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy i zakładami pracy w sprawie doboru kandydatów na pozaszkolne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia,
  e) przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Centrum projektów planów pracy Centrum, kierowanie ich realizacją, składanie Radzie Centrum okresowych sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej Centrum,
  f) przedkładanie Radzie Centrum w celu podjęcia uchwały – projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  g) wstrzymywanie wykonania uchwał Rad Pedagogicznych niezgodnych z przepisami prawa,
  h) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  i) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym,
  j) opracowywanie i realizowanie planu finansowego Centrum, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz przedstawianie projektu do zaopiniowania Radzie Centrum,
  k) załatwianie spraw osobowych pracowników Centrum,
  l) współdziałanie z organizacjami związkowymi działającymi w Centrum,
  m) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem,
  n) zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
  o) stwarzanie warunków do rozwoju Centrum oraz wykonywania zadań wynikających z działalności statutowej i potrzeb środowiska lokalnego, 
 5. Dyrektor Centrum wyznacza swojego zastępcę spośród Wicedyrektorów na czas nieobecności (spowodowanych np. chorobą lub przerwą urlopową).

WICEDYREKTOR CENTRUM ds. SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

§ 12

Do podstawowych zadań Wicedyrektora ds. szkół dla dorosłych. należy : 

 1. Planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy szkół dla dorosłych. 
 2. Utrzymywanie ścisłych kontaktów z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym Centrum. 
 3. Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym.

WICEDYREKTOR CENTRUM ds. OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA i DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.

§ 13

Do podstawowych zadań Wicedyrektora ds. ODiDZ należy : 

 1. Planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. 
 2. Utrzymywanie ścisłych kontaktów z urzędami pracy, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi, które zlecają zadania do wykonania przez Centrum. 
 3. Współdziałanie z urzędami pracy i zakładami pracy w sprawie naboru kandydatów na pozaszkolne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz nadzór nad tymi formami kształcenia. 
 4. Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań w ODiDZ.
Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj