Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
V. ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

§ 16

 

Szkołami dla Dorosłych wchodzącymi w skład Centrum kieruje i sprawuje nad nimi nadzór bezpośrednio Dyrektor Centrum , przy pomocy Wicedyrektora Centrum ds. Szkół dla Dorosłych.

§ 17 

 1. Centrum prowadzi zaoczne szkoły dla dorosłych:
  a) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum lub 8 – klasowej szkoły podstawowej,
  b) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły zasadniczej,
  c) Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie – technik bezpieczeństwa i higieny pracy o 1,5-rocznym cyklu kształcenia 
  • w zawodzie – technik ekonomista o 2-letnim cyklu kształcenia 
  • w zawodzie – technik ochrony środowiska o 2-letnim cyklu kształcenia 
  • w zawodzie – technik informatyk o 2-letnim cyklu kształcenia
   d) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych o 3-letnim cyklu kształcenia: 
  • w zawodzie – technik usług fryzjerskich na podbudowie zasadniczej
  • szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer 
  • w zawodzie – technik handlowiec na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie sprzedawca 
 2. Kierunki i specjalności kształcenia mogą ulegać zmianie w zależności od potrzeb środowiska.

§ 18

Organizacja roku szkolnego: terminy rozpoczęcia zajęć szkolnych i ich zakończenia, ferii zimowych, wiosennych i letnich, egzaminów dojrzałości i rekrutacji do klas I określają rozporządzenia MEN i zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty.

§ 19 

 1. Konsultacje dla słuchaczy szkół dla dorosłych prowadzone są w formie zaocznej. 
 2. Godzina konsultacji trwa 45 minut. 
 3. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy między konsultacjami.

§ 20 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkół dla dorosłych jest oddział złożony ze słuchaczy. Konsultacje ze słuchaczami odbywają się we wszystkich semestrach w soboty i w niedziele w zasadzie co dwa tygodnie wg rozkładu zajęć opracowanego na podstawie planu nauczania. Dopuszczalne jest ze względów organizacyjnych prowadzenie zajęć co tydzień w soboty i niedziele oraz w inne dni tygodnia. 
 2. W szkołach dla dorosłych przekazywane są słuchaczom informacje instruktażowe dwukrotnie w czasie każdego semestru:
  1) pierwsza wprowadzająca do pracy w semestrze,
  2) druga przedegzaminacyjna 
 3. Szczegółowe zasady oceniania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Centrum – stanowiący załącznik nr 3 do Statutu Centrum. 
 4. Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu w szkole policealnej określa, Regulamin praktycznej nauki zawodu, stanowiący załącznik Nr 7 do Statutu Centrum.

§ 21 

 1. Dyrektor Centrum powierza oddział opiece jednemu z nauczycieli uczących w danym oddziale zwanemu opiekunem. 
 2. Zadaniem opiekuna oddziału jest prowadzenie dokumentacji słuchaczy danego oddziału. 
 3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wskazane jest aby opiekun zajmował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 22 

 1. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora Centrum z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. 
 2. Arkusz organizacyjny Centrum, zatwierdza Miasto Skierniewice do dnia 30 maja danego roku. 
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor Centrum z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala rozkład zajęć określający organizację konsultacji w danym semestrze.

§ 23

Słuchacze szkół dla dorosłych korzystają z biblioteki Centrum. Zasady korzystania z biblioteki określa statut Centrum.

§ 24

Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 

 1. realizacja procesu dydaktycznego w zakresie swojego przedmiotu oraz ocena wyników nauczania i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu uczenia się słuchacza, 
 2. sporządzanie rozkładów materiału oraz wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu, 
 3. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 
 4. bezstronne i obiektywne ocenianie słuchaczy oraz ich sprawiedliwe traktowanie, 
 5. wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań słuchaczy, 
 6. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb słuchaczy, 
 7. doskonalenie własnej wiedzy i umiejętności.

§ 25

Do zadań nauczyciela i innych pracowników w zakresie BHP należy: 

 1. Znajomość podstawowych zasad BHP obowiązujących w szkole. 
 2. Sprawdzenie czy warunki panujące w Sali do prowadzenia konsultacji nie zagrażają bezpieczeństwu zarówno słuchaczy jak i nauczycielowi. W przypadku gdy sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. 
 3. Przestrzeganie ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowanie prawa słuchaczy do pełnych przerw międzylekcyjnych. 
 4. W razie zaistnienia wypadku nauczyciel bądź inny pracownik szkoły powinien:
  a) Zapewnić natychmiastową pomoc słuchaczowi, który uległ wypadkowi,
  b) Jeśli zachodzi potrzeba wezwać pogotowie ratunkowe,
  c) Niezwłocznie zawiadomić o wypadku dyrektora szkoły.

§ 26 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego. 
 2. Dyrektor Centrum może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

§ 27

Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec słuchaczy szkół dla dorosłych oraz przypadki, w których Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora Centrum do skreślenia słuchacza z listy słuchaczy określa statut Centrum i Regulamin Słuchacza – stanowiący załącznik Nr 4 do statutu Centrum.

§ 28 

 1. Do szkół dla dorosłych przyjmowani są kandydaci, których wiek określają odrębne przepisy. 
 2. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej wszystkich typów szkół Centrum jest ukończenie szkoły będącej podbudową programową. 
 3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej wszystkich typów szkół Centrum decyduje złożenie wymaganych dokumentów w terminie określanym corocznie decyzją Łódzkiego Kuratora Oświaty. 
 4. Szczegółowe zasady rekrutacji do szkól wchodzących w skład Centrum określa Regulamin Rekrutacji będący załącznikiem Nr 5 do statutu.

§ 29

Prawa i obowiązki słuchacza szkół dla dorosłych określa statut Centrum i Regulamin Słuchacza – stanowiący załącznik Nr 4 do statutu Centrum.

§ 30

Szkoły dla dorosłych wchodzące w skład Centrum używają pieczęci Centrum.

§ 31 

 1. Dokumentację szkół dla dorosłych prowadzi i przechowuje Centrum zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej wspólne dla wszystkich jednostek Centrum, w tym dla szkół dla dorosłych określają odrębne przepisy.
Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj