Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
VI. OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

§ 32

Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącym w skład Centrum kieruje i sprawuje nad nimi nadzór bezpośrednio Dyrektor Centrum , przy pomocy Wicedyrektora Centrum ds. Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

§ 33 

 1. ODiDZ prowadzi kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla młodocianych pracowników uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczej szkole zawodowej, oraz dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla dorosłych w formach pozaszkolnych. 
 2. Zajęcia dla pracowników młodocianych w ODiDZ odbywają się w systemie turnusowym na turnusach I, II i III stopnia. Młodociani pracownicy są kierowani na turnusy przez szkoły macierzyste lub przez pracodawców w przypadku młodocianych nie uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej. Po ukończeniu turnusu otrzymują zaświadczenie, które w przypadku uczniów zasadniczych szkół zawodowych jest podstawą wystawienia ocen w arkuszu ocen prowadzonym przez szkołę macierzystą. 
 3. ODiDZ współpracuje z innymi ośrodkami w kraju w zakresie kształcenia młodocianych. 
 4. Szczegółową organizację nauczania pracowników młodocianych w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny ODiDZ, który jest integralną częścią arkusza organizacyjnego Centrum.

§ 34

Prawa i obowiązki uczniów uczestniczących w turnusach określa Regulamin Młodocianego ODiDZ, który stanowi załącznik nr 6 do Statutu.

§ 35

Kształcenie w formach pozaszkolnych jest odpłatne i może być realizowane na podstawie skierowania wydanego przez zakład pracy, Powiatowy Urząd Pracy, lub z własnej inicjatywy zainteresowanego.

§ 36 

 1. Formami kształcenia pozaszkolnego są:
  a) kursy
  b) seminaria
  c) kursokonferencje
  e) inne formy 
 2. Wymienione w ust. 1 formy kształcenia pozaszkolnego odbywają się w systemie uzgodnionym z zainteresowanymi.

§ 37 

 1. Decyzję o organizacji kursów podejmuje dyrektor Centrum. 
 2. Warunkiem organizacji kursu jest:
  a) posiadanie planu i programu kursu,
  b) zabezpieczenie kadry pedagogicznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć,
  c) przygotowanie bazy dydaktycznej niezbędnej do prowadzenia zadań edukacyjnych,
  d) zorganizowanie wewnętrznego nadzoru merytorycznego i pedagogicznego i ewaluacji prowadzonych zajęć, 
 3. Programy kursów mogą być opracowywane przez:
  a) Centrum,
  b) Zleceniodawców,
  c) Ministerstwo Edukacji Narodowej,
  d) Stowarzyszenia i organizacje naukowo-techniczne.

§ 38 

 1. Ukończenie pozaszkolnych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia potwierdzają:
  a) dyplom
  b) świadectwo
  c) zaświadczenie 
 2. Podstawową dokumentację działalności kursowej stanowią:
  a) programy nauczania,
  b) dzienniki zajęć,
  c) protokoły z przebiegu egzaminów,
  d) rejestry wydanych dokumentów
Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj