Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
IX. DORADZTWO ZAWODOWE

§ 44 

 1. Doradca zawodowy wspiera nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 
 2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania młodocianych, słuchaczy, osób korzystających z form pozaszkolnych w podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zawodowych, planowaniu kariery zawodowej przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 
 3. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są indywidualnie i w grupach. 
 4. Na miejscu skorzystać można ze:
  a) zbiorów informacji multimedialnych (filmy, płyty CD, kasety wideo, programy komputerowe itp.),
  b) sprzętu do ekspozycji materiałów multimedialnych (komputer z dostępem do internetu)
  c) materiałów wspomagających pracę doradcy i nauczycieli: ankiety, kwestionariusze, scenariusze zajęć itp., d) biblioteczki specjalistycznej (opracowania teoretyczne, materiały metodyczne, poradniki, opisy zawodów itp.),
  e) zbiorów informacji drukowanych (informatory, ulotki, czasopisma specjalistyczne, wycinki z prasy codziennej itp.). 
 5. Ze zbiorów korzystać mogą młodociani, słuchacze, osoby korzystające z form pozaszkolnych, nauczyciele.

§ 45 

 1. Zadania nauczyciela doradcy zawodowego obejmują:
  a) przygotowanie młodocianych, słuchaczy oraz osób zainteresowanych do wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,
  b) wyposażenie słuchaczy oraz osób zainteresowanych w wiedzę o zawodach, zmieniającym się rynku pracy, rozwijanie zainteresowań zawodowych,
  c) przygotowanie słuchaczy oraz osób zainteresowanych do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zawodowe, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej,
  d) wspieranie działań CKU mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy młodocianych, słuchaczy oraz osób zainteresowanych,
  e) koordynowanie działań i pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu.
  f) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania młodocianych, słuchaczy, osób zorientowanych na informacje i pomoc w planowaniu kariery zawodowej,
  g) gromadzenie, opracowywanie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla różnych poziomów i kierunków kształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych,
  h) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych młodocianym, słuchaczom, osobom zainteresowanym.,
  i) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących, słuchaczy, osoby zainteresowane do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
  j) udzielanie informacji o zawodach (stanowiskach pracy), drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych, instytucjach podnoszących kwalifikacje, instytucjach kształcenia,
  k) kierowania w sprawach trudnych do specjalistów w poradniach psychologiczno- pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy, itp.
  l) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej CKU,
  m) wspieranie nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych udostępnianie im informacji i materiałów do pracy ze słuchaczami.
  n) współpraca z radą pedagogiczną CKU w celu zapewnienia ciągłości działania wewnątrzszkolnego sytemu doradztwa zawodowego zgodnie ze statutem szkoły.
  o) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo, itp.) oraz udostępnianie osobom zainteresowanym.
  p) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratorium oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, urzędy pracy, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców, ośrodki pomocy społecznej, ochotnicze hufce pracy, instytucje pozarządowe kluby i giełdy pracy, biura karier, itp.
  q) indywidualizacja ścieżek edukacyjnych słuchaczy oraz osób korzystających z form pozaszkolnych uwzględniająca różny poziom wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz stopnia sprawności fizycznej i intelektualnej
  r) prowadzenie poradnictwa w zakresie kształcenia i dokształcania służącego przekwalifikowaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
  s) we wszystkich formach szkolnych i pozaszkolnych włączanie słuchaczy do działań związanych z tworzeniem w placówce bazy informacji zawodowej
  t) współpraca z przedsiębiorstwami i instytucjami poszukującymi odpowiedniej oferty edukacyjnej.
  u) koordynowanie spraw dotyczących praktyk zawodowych słuchaczy CKU. 
 2. Godziny pracy punktu doradztwa zawodowego powinny być tak ustalone, by umożliwiały dostęp do jej zbiorów młodocianym, słuchaczom Centrum oraz osobom zainteresowanym. 
 3. Punkt Doradztwa Zawodowego rozpoczyna działalność od 01 września 2004 roku.
Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj