Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
III. CELE I ZADANIA CENTRUM

§ 7

 1. Do zadań Centrum należy w szczególności:
  a) Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty,
  b) Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych oraz pracowników młodocianych,
  c) Umożliwianie zdobywania wiedzy ogólnej i zawodowej w określonym zawodzie,
  d) Kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi pożądanych cech osobowości,
  e) Upowszechnianie nowatorskich rozwiązań programowo – metodycznych oraz organizacyjnych w zakresie oświaty dorosłych. 
 2. Powyższe cele i zadania Centrum realizuje poprzez:
  a) Prowadzenie liceum ogólnokształcącego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej, technikum uzupełniającego i ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  b) Organizowanie dokształcających i doskonalących kursów zawodowych.
  c) Aktywny udział w życiu lokalnym poprzez uczestniczenie i współorganizowanie imprez charakterze kulturalno naukowym
  d) Ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Centrum
  e) Doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie kształcenia dorosłych
  f) Współpracę z organizatorami oświaty dorosłych w kraju i za granicą
  g) Współpracę z urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie rekwalifikacji kadr.
  h) Opracowywanie i wydawanie materiałów dla nauczycieli, wykładowców i słuchaczy,
Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj