Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
VII. BIBLIOTEKA CENTRUM

 

§ 39 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań młodocianych i słuchaczy w postaci różnorodnych udostępniania zbiorów bibliotecznych. 
 2. Biblioteka wspiera także doskonalenie zawodowe nauczycieli, poprzez dobór i udostępnienie posiadanej literatury fachowej oraz bieżące przekazywanie informacji o nowych wydawnictwach. 
 3. Ze zbiorów bibliotecznych korzystać mogą młodociani, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy Centrum.
 4. Książki należy zdać najpóźniej po upływie miesiąca. 
 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik jest zobowiązany:
  a) zakupić identyczną książkę,
  b) zakupić równorzędną pozycję wskazaną przez bibliotekarza,
  c) zapłacić dwukrotną wartość, jeżeli zniszczeniu lub zagubieniu ulegnie
  pozycja wartościowa. Podstawą zapłaty będzie aktualna wartość rynkowa. 
 6. Z księgozbioru podręcznego, encyklopedii i słowników czytelnik korzysta jedynie na miejscu. 
 7. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego. W przypadku nie zwrócenia wstrzymane zostanie świadectwo, dyplom ukończenia szkoły lub indeks.

§ 40 

8. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:
a) współdziałanie z nauczycielami w zakresie rozwoju czytelnictwa młodocianych i słuchaczy,
b) służenie pomocą nauczycielom w doborze literatury fachowej dla własnego doskonalenia zawodowego,
c) zabezpieczenie zbiorów przed zniszczeniem i kradzieżą,
d) wyegzekwowanie zwrotu książek po przekroczeniu regulaminowego
czasu oraz przed zakończeniem roku szkolnego; korzystanie w tym
zakresie z pomocy opiekunów,
e) dokonywanie systematycznego kontaktu z księgarniami oraz zakupu
nowości wydawniczych i bieżące informowanie uczniów, słuchaczy i nauczycieli o nowych pozycjach,
f) systematyczne (miesięczne, półroczne, roczne) przeprowadzanie analizy czytelnictwa poszczególnych klas, uczniów i słuchaczy; opracowywanie wyników i przedstawianie ich na posiedzeniu rady pedagogicznej
g) katalogowanie i klasyfikowanie zbiorów, prowadzenie katalogów i
kartotek,
h) przeprowadzanie napraw, konserwacji i owijania książek,
i) systematyczne prowadzenie dziennika zajęć pracy nauczyciela bibliotekarza,
j) prowadzenie ewidencji wypożyczeń,
k) prowadzenie rejestru ubytków,
l) wypożyczanie książek, wykonywanie innych, zleconych przez dyrektora Centrum, czynności.
9. Godziny pracy biblioteki powinny być tak ustalone, by umożliwiały dostęp do jej zbiorów młodocianym i słuchaczom Centrum.
10. Biblioteka Centrum będzie tworzona w momencie pozyskania środków finansowych.

Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj