Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
VIII. ADMINISTRACJA I OBSŁUGA CENTRUM

§ 41 

 1. W celu prowadzenia obsługi kadrowej powołuje się sekretarza Centrum, który bezpośrednio podlega dyrektorowi Centrum. 
 2. Do obowiązków sekretarza w szczególności należy:
  a) przyjmowanie, wysyłanie i załatwianie korespondencji,
  b) wydawanie zaświadczeń i indeksów,
  c) ewidencjonowanie korespondencji,
  d) prowadzenie dokumentacji osobowej słuchaczy i pracowników Centrum,
  e) prowadzenie archiwum,
  f) prowadzenie gospodarki formularzami i drukami szkolnymi oraz prowadzenie
  ewidencji i druków ścisłego zarachowania,
  g) przechowywanie i nadzór nad używaniem pieczęci urzędowych,
  h) załatwianie innych spraw zleconych przez dyrektora

§ 42

3. W celu bezpośredniego organizowania i nadzoru gospodarki ekonomiczno-finansowej Centrum powołuje się głównego księgowego, który bezpośrednio podlega dyrektorowi Centrum.
4. Główny księgowy Centrum prowadzi gospodarkę finansową i materiałową w oparciu o obowiązujące przepisy.
5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków głównego księgowego określają odrębne przepisy.

§ 43
Obsadę etatową administracji i obsługi określa corocznie Miasto Skierniewice w arkuszu organizacyjnym Centrum.

Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj