Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
REGULAMIN

REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SKIERNIEWICACH

I. NAZWA I SIEDZIBA

§ 1

Samorząd Słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach zwany dalej „Samorządem Słuchaczy” jest organizacją reprezentującą słuchaczy wszystkich szkół dla dorosłych podlegających CKU w Skierniewicach.

§ 2

Siedzibą Samorządu jest budynek szkoły przy Al. Niepodległości 4 w Skierniewicach, terenem działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach.

§ 3

Samorząd Słuchaczy pracuje i rozwija działalność w interesie słuchaczy i dla dobra Centrum Kształcenia Ustawicznego.

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4

Celem Samorządu Słuchaczy jest współdziałanie z Centrum w realizacji jego zadań dydaktycznych, a w szczególności:

a/ niesienie pomocy słuchaczom w zakresie samokształcenia,
b/ organizowanie życia kulturalno-oświatowego wśród słuchaczy,
c/ organizowanie zaopatrzenia słuchaczy w skrypty i podręczniki,
d/ wspomaganie wyposażenia w pomoce naukowe,
e/ wdrażanie słuchaczy do pracy społecznej na rzecz szkoły.

§ 5

Postawione cele Samorząd Słuchaczy osiąga poprzez:

a/ organizowanie różnych form działania słuchaczy na terenie szkoły,
b/ organizowanie grup samokształceniowych,
c/ zleca opracowanie skryptów i podręczników oraz ćwiczeń i innych materiałów,
d/ pomaga technicznie i finansowo w wyposażeniu szkoły w pomoce naukowe,
e/ wspomaga inne działania szkoły zależnie od potrzeb i możliwości,
f/ wspomaga działanie bufetu podczas konsultacji i egzaminów,
g/ organizuje i finansuje dla słuchaczy wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do teatrów i inne imprezy kulturalne.

III. ORGANY SAMORZĄDU SŁUCHACZY

§ 6

Organami Samorządu Słuchaczy są:

A/ Walne Zebranie Słuchaczy lub Delegatów
B/ Komisja Rewizyjna
C/ Zarząd Samorządu Słuchaczy
D/ Rady Klasowe

A/ Walne Zebranie Słuchaczy

§ 7 

 1. Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Słuchaczy lub Delegatów zwoływane jest raz na rok. 
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Wyborcze zwoływane jest raz na dwa lata. 
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Słuchaczy lub Delegatów może być zwoływane każdorazowo w zależności od potrzeb na wniosek Zarządu Samorządu Słuchaczy lub Dyrekcji Szkoły, względnie na żądanie co najmniej jednej czwartej słuchaczy lub delegatów wyrażone w podpisanym przez nich wniosku. 
 4. Walne Zebranie Słuchaczy obejmuje wszystkich słuchaczy Centrum. 
 5. Walne Zebranie Delegatów obejmuje delegatów wszystkich klas, mogą to być Rady Klasowe. 
 6. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Delegatów są równoznaczne z uchwałami podejmowanymi przez Walne Zebranie Słuchaczy. 
 7. Walne Zebranie Delegatów zastępuje Walne Zebranie Słuchaczy w przypadku kiedy stan słuchaczy przekracza liczbę 150 osób.

§ 8

Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:

a/ wybieranie i odwoływanie w drodze jawnego lub tajnego głosowania Komisji
Rewizyjnej i Zarządu Słuchaczy,
b/ zatwierdzenie planów pracy Zarządu Samorządu Słuchaczy,
c/ zatwierdzenie rocznych preliminarzy dochodów i wydatków,
d/ ustalanie wysokości składek członkowskich,
e/ uchwalanie zmian regulaminu,
f/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności,
g/ decydowanie o rozwiązaniu Samorządu Słuchaczy i likwidacji jego agend,
h/ uchwały Walnego Zebrania są protokołowane i zapadają zwykłą większością głosów.

B/ KOMISJA REWIZYJNA

§ 9

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Słuchaczy lub Delegatów na okres dwóch lat kalendarzowych w trzyosobowym składzie tzn. przewodniczący oraz dwóch członków.

§ 10

Komisja Rewizyjna czuwa nad prawidłowością działalności Samorządu Słuchaczy i jego agend. Komisja Rewizyjna ma prawo kontrolować księgi protokołów oraz działalność finansową w każdym czasie, a pod koniec roku zobowiązana jest dokonać kontroli i złożyć sprawozdanie na Walnym Zebraniu.

§ 11

Komisja Rewizyjna może brać udział w posiedzeniach Zarządu Słuchaczy bez prawa głosowania.

§ 12

Komisja Rewizyjna ocenia pracę Zarządu Słuchaczy i jego agend, kieruje wnioski do decyzji Walnego Zebrania.

§ 13

Z każdej dokonanej kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół.

§ 14

Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie.

C/ ZARZĄD SAMORZĄDU SŁUCHACZY

§ 15

Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu Słuchaczy, reprezentuje go i kieruje jego działalnością.

§ 16

Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Słuchaczy. Kadencja Zarządu trwa dwa lata kalendarzowe. Wybrany przez Walne Zebranie Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz trzech członków Zarządu.

§ 17

W przypadku zmniejszenia stanu osobowego Zarządu – Zarząd podejmuje uchwałę dokooptowania na miejsce ustępującego – nowego członka Zarządu, w przypadku nie wywiązywania się członków Zarządu ze swoich obowiązków ma prawo ich odwołać, a na ich miejsce dokooptować nowych. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 18

Do zakresu działania Zarządu należy:

a/ realizacja planów pracy i uchwał Walnego Zebrania,
b/ kierowanie działalnością Samorządu Słuchaczy,
c/ zwoływanie Walnego Zebrania Słuchaczy,
d/ ustalanie składek na rzecz samorządu Słuchaczy,
e/ składanie sprawozdań ze swej działalności przed Walnym Zebraniem,

§ 19 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w semestrze, 
 2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący, 
 3. Uchwały Zarządu są ważne przy obecności co najmniej przewodniczącego i czterech członków, 
 4. W posiedzeniu Zarządu muszą wziąć udział przedstawiciele Rady Pedagogicznej i dyrekcji, 
 5. Uchwały muszą być protokołowane.

§ 20

Rada pedagogiczna z ważnych powodów może postawić wniosek o odwołanie Zarządu. W takim przypadku dyrekcja szkoły w terminie 6 dni od daty wniosku zwołuje Walne Zebranie, które po omówieniu uchwały Rady Pedagogicznej decyduje o dalszej pracy samorządu.

D/ RADY KLASOWE

§ 21

Rady Klasowe wybierane są na początku semestru przez słuchaczy każdej klasy w składzie trzyosobowym: przewodniczący i dwóch członków. Członkowie Rad Klasowych są jednocześnie delegatami swojej klasy na Walne Zebranie Delegatów.

IV. CZŁONKOWIE SAMORZĄDU SŁUCHACZY – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 22

Członkiem Samorządu Słuchaczy jest każdy słuchacz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach, przy Al. Niepodległości 4.

§ 23

Członkowie Samorządu Słuchaczy mają prawo do:

a/ brania udziału w Walnych Zebraniach,
b/ wybierania i wybieralności do władz Samorządu

§ 24

Członkowie Samorządu Słuchaczy są obowiązani :

a/ przestrzegać postanowień regulaminu oraz stosować się do uchwał Walnego
Zebrania i Zarządu,
b/ płacić regularnie ustalone członkowskie składki semestralne.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Zmianę regulaminu uchwala Walne Zebranie.

§ 26

Regulamin niniejszy został zaaprobowany na Walnym Zebraniu Słuchaczy w dniu 5.12.1998r.

Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj