Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
REGULAMIN

REGULAMIN SŁUCHACZA
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
w SKIERNIEWICACH

Tekst ujednolicony po zmianach z dnia 24.09.2003r.

I. Słuchacz Centrum ma prawo do: 

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej 
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym 
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób 
 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów 
 6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce 
 7. korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 
 8. otrzymania legitymacji szkolnej (do ukończenia 24 lat) 
 9. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową

II. Słuchacz ma obowiązek: 

 1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach i konsultacjach wynikających z planu i programu nauczania, 
 2. przestrzegania punktualności w uczęszczaniu na zajęcia, 
 3. opanowania materiału nauczania przewidzianego programem, 
 4. usprawiedliwiania obecności na zajęciach u opiekuna klasy, 
 5. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów oraz zarządzeń i zaleceń wydawanych przez organa administracji szkolnej, dyrekcję Centrum, nauczycieli, 
 6. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Centrum, 
 7. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój intelektualny, 
 8. indywidualnie zapoznać się z planem zajęć i egzaminów, 
 9. terminowo oddawać prace kontrolne, 
 10. przystępować do egzaminów w wyznaczonych terminach, 
 11. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Centrum. 
 12. nie korzystania z telefonów komórkowych podczas konsultacji.

III. Nagrody i kary 

1. W przypadku nienagannego wypełniania obowiązków oraz uzyskania średniej ocen powyżej 4,5 słuchacz ma prawo do wyróżnienia przez Radę Pedagogiczną i odnotowania tego faktu w dokumentach słuchacza, pochwały pisemnej w formie dyplomu uznania, nagrody rzeczowej ufundowanej przez Samorząd Słuchaczy.
2. W przypadku nie wypełniania obowiązków słuchacz może być ukarany:
a) upomnieniem opiekuna klasy lub dyrektora,
b) naganą wpisaną do dokumentacji słuchacza za: 

 • niszczenie mienia szkoły, 
 • powtarzające się spóźnienia, 
 • niekulturalne zachowanie się,

c) zawieszeniem w prawach słuchacza,
d) skreśleniem z listy słuchaczy.
3. Podstawą do skreślenia słuchacza może być:
a) nieusprawiedliwiona nieobecność w szkole przez dłuższy czas,
b) celowe unikanie wybranych zajęć i konsultacji,
c) wyrok sądowy,
d) naganne zachowanie na lekcjach.
Pisemną informację o decyzji skreślenia z listy słuchaczy podjętej przez Radę Pedagogiczną otrzymuje słuchacz w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.

IV. Przepisy porządkowe 

 1. Podczas wszelkich zajęć w Centrum należy na korytarzu zachować ciszę by nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć. 
 2. Zabrania się palenia papierosów i picia alkoholu na terenie Centrum. 
 3. Należy dbać o porządek w salach lekcyjnych, pracowniach, toaletach, korytarzu itp. 
 4. Znalezione przedmioty należy zanieść do sekretariatu Centrum. 
 5. W sprawie doraźnej pomocy należy zgłosić się do sekretariatu gdzie znajduje się apteczka i telefon. 
 6. Dyrekcja Centrum nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Centrum i poza nim.

Niniejszy regulamin wchodzi z dniem 27.09.2007 roku.

Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj