Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
REGULAMIN

REGULAMIN REKRUTACJI
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
w SKIERNIEWICACH

§ 1

Przyjęcia do szkół dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach odbywają się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 97, poz. 1054) z późniejszymi zmianami.

§ 2

 1. Kandydaci do szkół w CKU zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w sekretariacie CKU w Skierniewicach, Al. Niepodległości 4, w terminach określanych corocznie decyzją Łódzkiego Kuratora Oświaty i podawanych do wiadomości na tablicach informacyjnych w siedzibie CKU. 
 2. Wymagane dokumenty związane z przyjęciem do szkoły: 
  • podanie o przyjęcie (na druku CKU), 
  • kwestionariusz osobowy (na druku CKU), 
  • świadectwo ukończenia szkoły będącej podbudową, 
  • kserokopia dowodu tożsamości, 
  • 3 fotografie. 
 3. Warunki przyjęcia do szkoły: 
  • wiek 18 lat (rocznikiem), 
  • ukończona szkoła będąca podbudową, 
  • w przypadku większej ilości kandydatów do danej szkoły niż zaplanowana liczba miejsc w arkuszu organizacyjnym decydować będzie konkurs świadectw ukończenia szkoły będącej podbudową programową.

§ 3 

 1. Rekrutację do szkół w CKU w Skierniewicach przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Centrum. 
 2. Ostateczną decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor Centrum. 
 3. Listy przyjętych do szkół w CKU ogłaszane są 31 sierpnia.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2007 roku.

Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj