Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
REGULAMIN

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
w SKIERNIEWICACH
Tekst ujednolicony po zmianach z dnia 24.09.2003r.

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Centrum Kształcenia Ustawicznego zwanym dalej Centrum.
 2. Rada Pedagogiczna posiada następujące kompetencje o charakterze stanowiącym:
  a) zatwierdza plany pracy szkół i filii Centrum,
  b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji,
  c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  d) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  e) podejmuje uchwały o skreśleniu z listy słuchaczy 
 3. Rada Pedagogiczna posiada następujące kompetencje o charakterze opiniującym dotyczące:
  a) organizacji pracy jednostek pedagogicznych,
  b) projektu planu finansowego zabezpieczającego działalność pedagogiczną,
  c) wniosków dyrektora do Kuratora Oświaty o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
  d) propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 
 4. Rada Pedagogiczna pracuje zgodnie z rocznym planem Centrum, który obejmuje również zadania Rady Pedagogicznej na dany rok szkolny. Posiedzenia Rady Pedagogicznej organizowane są:
  a) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  b) po każdym semestrze (klasyfikacja słuchaczy),
  c) po zakończeniu rocznych zajęć,
  d) w miarę potrzeb bieżących,
  Rada Pedagogiczna swoje uchwały podejmuje tylko na zebraniach plenarnych. 
 5. Członkami Rady Pedagogicznej są nauczyciele zatrudnieni w Centrum niezależnie od wymiaru czasu zatrudnienia. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Centrum.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek:
  a) dyrektora Centrum,
  b) organu prowadzącego Centrum,
  c) organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
  d) 1/3 członków Rady Pedagogicznej zgłoszonej w formie pisemnej.
 7. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora Centrum (np. przedstawiciele Samorządu Słuchaczy) 
 8. Przewodniczący (dyrektor Centrum) przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej i jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Informacja o planowym posiedzeniu podawana jest z wyprzedzeniem 3 dni. 
 9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności połowy członków uprawnionych do głosowania. 
 10. Rada Pedagogiczna może wnioskować o utworzenie zespołów przedmiotowych i problemowych. 
 11. Dyrektor Centrum przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym informacje o działalności placówki i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 
 12. Dyrektor Centrum wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
 13. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Centrum albo jego zmian, a następnie uchwala statut albo jego zmiany. 
 14. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora Centrum lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Centrum. 
 15. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste słuchaczy, a także nauczycieli i pracowników Centrum. 
 16. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokół podpisuje protokolant i dyrektor Centrum. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo zapoznać się z protokołem i wnieść do dyrektora uwagi o jego treści. 
 17. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do:
  a) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania,
  b) przestrzegania przepisów prawa oświatowego oraz decyzji dyrektora Centrum,
  c) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej, jej zespołach oraz wewnętrznym samokształceniu,
  d) realizacji uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłoszą do nich swoje zastrzeżenia,
  e) składania przed Radą sprawozdań z wykonywania przydzielonych zadań. 
 18. Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy:
  a) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Centrum, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Centrum,
  b) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Centrum i występuje z wnioskami do dyrektora Centrum, organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego. 
 19. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Rada Pedagogiczna na swych posiedzeniach plenarnych.
Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj