Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu

Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu
w Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Skierniewicach 

 1. Słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
  w Skierniewicach mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia. 
 2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez słuchacza podczas praktyki zawodowej oraz jej wymiar określa program nauczania dla danego zawodu. 
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 2102 /SP, SPd/ MEN / 1996.10.17 
  • Technik ekonomista 2302/ T-5, SP/ MEN / 1998.02.24 
  • Technik ochrony środowiska 311[24] /T-5, SP/ MEN / 2001.01.23 
  • Technik informatyk 312[01] /T,SP/ MENiS / 2004.06.14
   Praktyki zawodowe słuchaczy są realizowane w następujących terminach: 
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy w II i III semestrze, 
  • Technik ekonomista w III i IV semestrze, 
  • Technik ochrony środowiska w III i IV semestrze, 
  • Technik informatyk w III semestrze.
   Dopuszcza się zamianę kolejności miejsca odbywania praktyki zawodowej. 
 3. Zadaniem praktyki jest połączenie teoretycznych wiadomości z przedmiotów zawodowych nauczanych w CKU z umiejętnościami praktycznymi w rzeczywistych warunkach pracy. 
 4. Praktykę zawodową słuchacze mogą odbywać w przedsiębiorstwach i instytucjach, w jednostkach administracji publicznej, bankach, urzędach skarbowych, firmach konsultingowo-doradczych, firmach symulacyjnych, zakładach użyteczności publicznej oraz innych podmiotach prowadzących legalną działalność produkcyjną, usługową, handlową. 
 5. Słuchacz organizuje sobie praktyki we własnym zakresie, wyjątek stanowią praktyki w Urzędzie Skarbowym, które są organizowane przez CKU. Przebieg praktyk i wszelkie formalności z nimi związane powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 
 6. Zakład pracy jest zobowiązany do: 
  • zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyki zawodowej, - zapoznania słuchaczy z zakładowym regulaminem pracy, przepisami
   o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,
   - nadzoru nad wykonywaniem przez słuchaczy zadań wynikających z programu praktyki.
   Bezpośrednim zwierzchnikiem słuchacza w czasie praktyki ze strony zakładu pracy jest zakładowy opiekun praktyk. 
 7. Koordynatorem ds. praktyk zawodowych w CKU jest doradca zawodowy.
  Do zadań koordynatora ds. praktyk należy w szczególności: 
  • nadzór organizacyjny nad przygotowaniem i przebiegiem praktyk zawodowych, 
  • zaliczanie odbycia praktyk poprzez wpis do dziennika zajęć i indeksu na podstawie dokumentacji praktyk. 
 8. Praktyka zawodowa jest realizowana w oparciu o Umowę (załącznik nr 1) zawartą między Centrum Kształcenia Ustawicznego a właściwym pracodawcą, natomiast z Urzędem Skarbowym w oparciu o Porozumienie w sprawie organizacji praktyk zawodowych. 
 9. Praktykanci są zobowiązani do prowadzenia Zeszytu Praktyki Zawodowej według przyjętych wzorów (załącznik nr 2). Zeszyty Praktyki Zawodowej są podstawą rozliczenia słuchacza ze szkołą z odbytych praktyk.
 10. Przed rozpoczęciem praktyki słuchacz powinien odebrać z CKU: 
  • Umowę o praktykę zawodową, 
  • Zeszyt Praktyki Zawodowej. 
 11. Ubezpieczenia słuchaczy na czas praktyk. 
  • Słuchacze zobowiązani są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki. 
  • Słuchacz powinien zgłosić się do koordynatora ds. praktyk i okazać aktualną polisę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki i odebrać Zeszyt Praktyki Zawodowej. 
 12. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest:
  a. wywiązanie się z programu właściwego dla określonego zawodu i zadań wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za realizację praktyki ze strony zakładu pracy,
  b. otrzymanie pozytywnej oceny z odbytych praktyk. 
 13. Jeżeli słuchacz nie odbył praktyki w określonym terminie lub uzyskał ocenę niedostateczną wówczas praktyka zawodowa nie zostaje mu zaliczona. 
 14. Wpisu do dziennika zajęć i indeksu słuchacza dokonuje koordynator ds. praktyk na podstawie potwierdzenia zaliczenia praktyk w Zeszycie Praktyki Zawodowej, poświadczonego podpisem osoby odpowiedzialnej za realizację praktyki zawodowej ze strony Zakładu Pracy. 
 15. W przypadku zwolnienia słuchacza z obowiązku odbycia praktyki zawodowej zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” oraz podstawę prawną zwolnienia.
 16. Słuchacz odbywający praktykę zawodową zobowiązany jest po jej zakończeniu,
  w terminie określonym zgodnie z kalendarzem szkolnym przedstawić w szkole następujące dokumenty: 
  • Umowę o praktykę zawodową, 
  • Zeszyt Praktyki Zawodowej.
   Po odbyciu praktyk zawodowych słuchacze przekazują Zeszyt Praktyki Zawodowej wraz z Umową koordynatorowi ds. praktyk 
 17. Słuchacz traci prawo do odbycia praktyki, jeśli CKU uzyskało pisemną informację
  od zakładu pracy, w którym słuchacz odbywa praktykę na temat jego nieprawidłowego zachowania, zaistnienia szkód w zakładzie wywołanych podczas praktyki z powodu niewłaściwej pracy słuchacza lub innych informacji świadczących o rażącym naruszeniu przez słuchacza dyscypliny pracy. 
 18. W przypadku, o którym mowa w pkt 17 dyrektor CKU może w trybie natychmiastowym odwołać słuchacza z praktyki. 
 19. Za postępowanie uchybiające godności słuchacza oraz za naruszenie przepisów obowiązujących w zakładzie pracy słuchacz ponosi odpowiedzialność z tytułu przepisów obowiązujących w zakładzie pracy. 
 20. W czasie trwania praktyki słuchacz jest zobowiązany do: 
  • szacunku wobec pracowników i mienia firmy, 
  • realizacji programu praktyk zawodowych, 
  • przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscu odbywania praktyki, 
  • uzupełniania Zeszytu Praktyk Zawodowych zgodnie z programem praktyk i wykonywanymi czynnościami. 
 21. Centrum Kształcenia Ustawicznego sprawuje kierownictwo dydaktyczne nad praktyką i ma prawo przeprowadzać kontrolę praktyk. 
 22. Zwolnienie z praktyk zawodowych (zał. nr 4).
  A. Dyrektor szkoły dla dorosłych zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktyki zawodowej, jeżeli przedłoży on podanie do dyrektora CKU o zwolnienie z praktyki zawodowej (załącznik nr 3) oraz:
  a. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie
  w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, okresu
  co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,
  b. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie
  w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.
  B. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt A, przedkłada się dyrektorowi szkoły
  w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktyki zawodowej.
  C. Zwolnienie, o którym mowa w pkt A, może nastąpić po stwierdzeniu przez dyrektora CKU na podstawie przedłożonych dokumentów, że zawód, wchodzący w zakres zawodu, w którym słuchacz się kształci, odpowiada w zakresie kwalifikacji zawodowych zawodowi, w którym słuchacz się kształci.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27 września 2007 roku

Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj