Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
REGULAMIN

REGULAMIN MŁODOCIANEGO DOKSZTAŁCAJĄCEGO SIĘ
W OŚRODKU DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
w SKIERNIEWICACH

I. Młodociany ODiDZ ma prawo do: 

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności, 
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, 
 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
 6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 
 7. korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 
 8. W przypadku naruszenia praw młodocianego w Centrum, młodocianemu przysługuje prawo odwołania się do Łódzkiego Kuratora Oświaty poprzez Delegaturę w Skierniewicach.

II. Młodociany ma obowiązek: 

 1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach wynikających z planu nauczania, 
 2. przestrzegania punktualności w uczęszczaniu na zajęcia, 
 3. opanowania materiału nauczania przewidzianego programem, 
 4. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, 
 5. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów oraz decyzji i zaleceń wydawanych przez dyrektora i nauczycieli ODiDZ, 
 6. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Centrum 
 7. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój intelektualny, 
 8. indywidualnie zapoznać się z planem zajęć, 
 9. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Centrum, 
 10. nie korzystania z telefonów komórkowych podczas lekcji.

III. Nagrody i kary 

 1. W przypadku bardzo dobrego wypełniania obowiązków oraz uzyskania średniej ocen powyżej 4,5 młodociany ma prawo do wyróżnienia przez Radę Pedagogiczną i odnotowania tego faktu w jego dokumentach, pochwały pisemnej w formie dyplomu uznania. 
 2. W przypadku nie wypełniania obowiązków młodociany może być ukarany:
  a) upomnieniem opiekuna turnusu,
  b) naganą dyrektora Centrum i powiadomieniem macierzystej szkoły lub pracodawcy,
  c) zawieszeniem w prawach młodocianego,
  d) skreśleniem z listy młodocianych dokształcających się w ODiDZ. 
 3. Podstawą do skreślenia młodocianego z listy młodocianych dokształcających się w
  ODiDZ może być:
  e) powyżej 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach w ODiDZ,
  f) celowe unikanie wybranych zajęć,
  g) skazujący wyrok sądowy,
  h) naganne zachowanie na lekcjach(np. spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających, niszczenie mienia szkoły) 
 4. Pisemną informację o skreśleniu z listy młodocianych dokształcających się w ODiDZ decyzją dyrektora podjętą na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej otrzymują rodzice młodocianego i macierzysta szkoła lub pracodawca w ciągu 14 dni od daty jej podjęcia. 
 5. Młodocianemu przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji o skreśleniu z listy młodocianych do Łódzkiego Kuratora Oświaty poprzez Delegaturę w Skierniewicach.

IV. Przepisy porządkowe 

 1. Podczas wszelkich zajęć w Centrum należy na korytarzu zachować ciszę by nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć 
 2. Zabrania się palenia papierosów i picia alkoholu na terenie Centrum. 
 3. Należy dbać o porządek w salach lekcyjnych, pracowniach, toaletach, korytarzu itp. 
 4. Znalezione przedmioty należy zanieść do sekretariatu Centrum. 
 5. W sprawie doraźnej pomocy należy zgłosić się do sekretariatu, gdzie znajduje się apteczka i telefon. 
 6. Dyrekcja Centrum nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Centrum i poza nim.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27 września 2007roku.

Szukaj Schowaj
Inne strony w tym dziale Schowaj