Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4, tel. 0-46 833 20 03
Rekrutacja

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Aleja Niepodległości 4
96-100 Skierniewice
tel./fax. (0-46) 833-20-03
www.cku.skierniewice.com.pl
e-mail: ckusk@op.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego w okresie od 1 lipca 2012r. do 24 sierpnia 2012r. prowadzi rekrutację do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 w niżej wymienionych szkołach.

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Okres nauki - 3 lata
 • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Okres nauki - 2 lata (tylko do klas drugich)
 • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w zawodach:
  • technik usług fryzjerskich (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer)
   Okres nauki - 3 lata
   Możliwości zatrudnienia - Technik usług fryzjerskich może pracować w zakładach i salonach fryzjerskich lub samodzielnie prowadzić taki zakład. Może również pracować jako fryzjer teatralny lub filmowy, bądź też w zakładach wykonujących peruki, tresy i tupety.
  • technik handlowiec (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie sprzedawca)
   Okres nauki - 3 lata
   Możliwości zatrudnienia - Technik handlowiec może pracować w komórkach handlowo – marketingowych we wszystkich podmiotach gospodarczych lub samodzielnie prowadzić małą firmę handlową oraz w instytucjach kontroli handlu (Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta itp.)
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodach:
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
   Okres nauki: - 1,5 roku
   Możliwości zatrudnienia: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może pracować we wszystkich instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.
  • technik informatyk
   Okres nauki: - 2 lata

Możliwości zatrudnienia: technik informatyk może pracować we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery, w ośrodkach obliczeniowych, w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego.

Zasady rekrutacji do szkół CKU:
O przyjęciu do klasy pierwszej do wszystkich typów szkół decyduje złożenie w terminie od 1lipca 2012r. do 24 sierpnia 2012r. następujących dokumentów:
1. podanie o przyjęcie do szkoły i kwestionariusz osobowy (druki do pobrania w sekretariacie CKU);
2. oryginał świadectwa ukończenia:

 • Gimnazjum lub 8 – klasowej Szkoły Podstawowej lub  Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego,
 • Zasadniczej Szkoły zawodowej przy rekrutacji do klasy drugiej Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego,
 • Zasadniczej Szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer przy rekrutacji do Technikum Uzupełniającego w zawodzie technik usług fryzjerskich,
 • Zasadniczej Szkoły zawodowej w zawodzie sprzedawca przy rekrutacji do Technikum Uzupełniającego w zawodzie technik handlowiec,
 • LO lub Technikum przy rekrutacji do Szkoły Policealnej we wszystkich zawodach.

3 fotografie (podpisane);
4. kserokopia dowodu osobistego;
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez specjalistę medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie CKU) – dotyczy kandydatów do Szkoły Policealnej i do Technikum Uzupełniającego.

W przypadku większej ilości kandydatów niż liczba miejsc zostanie przeprowadzony konkurs świadectw.

Szukaj Schowaj